Συμμετοχή του 6ου Νηπιαγωγείου Συκεών στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3 «ProW»

Το 6ο Νηπιαγωγείο Συκεών θα συμμετέχει  κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3 με τίτλο: «Ενίσχυση της Ευζωίας των Εκπαιδευτικών μέσω της Προώθησης της Θετικής Συμπεριφοράς στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία»

Το έργο «Ενίσχυση της Ευζωίας των Εκπαιδευτικών μέσω της Προώθησης της Θετικής Συμπεριφοράς στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ProW)», στοχεύει στην ανάπτυξη, μέσω πειραματικής έρευνας, τεκμηριωμένων πολιτικών και πρακτικών για την ενίσχυση του επαγγέλματος, των ευκαιριών σταδιοδρομίας και των ικανοτήτων των παιδαγωγών στην Αγωγή και Φροντίδα Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας (Early Childhood Education & Care). Το ProW εφαρμόζεται από 11 οργανισμούς από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Πορτογαλία και επιδιώκει να προωθήσει, να εξετάσει και να διαμορφώσει πολιτικές και μηχανισμούς για την ενδυνάμωση και υποστήριξη των παιδαγωγών χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις από το πεδίο της Θετικής Ψυχολογίας και το σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς στο σχολείο (SWPBS). Με αυτόν τον τρόπο, επιθυμεί να οικοδομήσει μια σχολική κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς με θετικό προσανατολισμό, στην οποία όλα τα παιδιά λαμβάνουν εκτίμηση και σεβασμό.

Συγκεκριμένα, το έργο θα αναπτύξει εναλλακτικούς τρόπους για να ενισχύσει τα κίνητρα εργασίας των παιδαγωγών και θα πραγματοποιήσει συγκεκριμένα βήματα για να βελτιώσει τις ικανότητες, την ευζωία, την εργασιακή ικανοποίηση, την αυτο-αποτελεσματικότητά και να μειώσει τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσής τους. Επιπλέον, το έργο θα έχει επίδραση στις προσπάθειες χάραξης πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης, ώστε να προωθηθούν και να διατηρηθούν θετικά πλαίσια συμπεριφοράς στην Αγωγή και Φροντίδα Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας. Το έργο θα βελτιώσει επίσης τις ερευνητικές γνώσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Θετικής Ψυχολογίας και του SWPBS στην σταδιοδρομία και επαγγελματική εξέλιξη των παιδαγωγών και θα προβεί σε συγκεκριμένα βήματα για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ευζωίας και Σταδιοδρομίας των Εκπαιδευτικών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ

This entry was posted in ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Bookmark the permalink.